Kartę kierowcy posiada każdy kierujący samochodem wyposażonym w tachograf. Jest to dokument, który dotyczy przede wszystkim pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz odnosi się do przewozu ludzi przekraczającej 9 osób wraz z kierowcą. Karta kierowcy to dokument ze zdjęciem, która zawiera niezbędne informacje, takie jak:
– dane kierowcy
– jego prawo jazdy
– kraj, w którym została wydana
– zdjęcie właściciela.

 

Każdy kierowca, który prowadzi pojazdy na terenie Unii Europejskiej, w których obowiązkowe jest używanie tachografu cyfrowego jest zobowiązany do posiadania karty kierowcy. Jest ona wydawana na okres 5 lat. Na chipie, który jest umieszczony na karcie zapisane są dane dotyczące samej karty oraz dane zapisane przez tachograf. Dane, które są zapisywane przez tachograf dotyczą miejsca i czasu pracy oraz współczynników związanych z typem wykonywanej działalności, pokonanym dystansem i parametrami pojazdu.

Na karcie zapisywane są takie informacje jak:
• numer karty oraz organ, który ją wydaje,
• kraj, w którym została wydana,
• data wydania karty oraz czas jej ważności,
• imię i nazwisko kierowcy,
• data urodzenia kierowcy,
• numer prawa jazdy podany we wniosku o kartę do którego karta jest przyporządkowana,

Aby uzyskać wydanie karty kierowcy, należy udać się do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje stałe miejsce zamieszkania. W przypadku posiadania karty kierowcy jedyną uprawnioną osobą do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie lub wznowienie jest tylko sam kierowca.

Do wniosku o wydanie karty kierowcy składanego w formie pisemnej, należy dołączyć następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:

• kopia przedniej i tylnej strony prawa jazdy (kserokopia w skali 2:1),
• swoją aktualną fotografię, pamiętając by nie naklejać jej samodzielnie na wniosek, w rozmiarze 3,5cm x 4,5cm,
• kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty w wysokości 172,20 zł brutto kserokopia w skali 1:1)

Podstawowe wytyczne do wydania karty to złożenie przez kierowcę wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne. Należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy nie tylko kierowców wspomnianych na początku artykułu, ale również tych prowadzących pojazdy pasażerskie przystosowane do przewożenia ponad 9 osób wraz z kierowcą. Niezbędnym warunkiem do wydania karty pojazdu jest posiadanie przez kierowcę ważnego prawa jazdy.

Gdzie wysłać wniosek o kartę kierowcy?


Istnieją dwie opcję składania wniosku:

1. Metoda tradycyjna – czyli w formie papierowej; taki wniosek należy przesłać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Pocztą Polską.
2. Forma elektroniczna – kierowcy, którzy chcą skorzystać z tej opcji wysłania wniosku muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Jak wygląda wzór wniosku o kartę kierowcy?

W pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek, który jest on ogólnie dostępny w internecie. Możemy go pobrać również w odpowiednim urzędzie. Na druku o wydanie katy kierowcy znajdują się następujące informacje, które należy wypełnić:
– dane personalne kierowcy (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, nr PESEL, opcjonalnie nr NIP)
– adres zamieszania kierowcy
– dołączone aktualne zdjęcie
– adres dla korespondencji i przesłania karty
– opcjonalnie adres mailowy
– dane prawa jazdy (kategoria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający, kraj wydania)
– zaznaczenie opcji ” pierwsze wydanie karty”
– data złożenia wniosku oraz własnoręczny podpis